FYSIK, MÄTTEKNIK FAF 051

Physics – Measuring Practice

    Antal poäng: 3. Valfri för: V3.

    Kursansvarig: Gilbert Jönsson (Gilbert.Jonsson@fysik.lth.se).

    Förkunskapskrav: Fysik AK för V eller motsvarande.

    Prestationsbedömning: Experimentell tentamen samt bedömning av laborationer.

    Övrigt: Minimum antal kursdeltagare: 10.

Målbeskrivning

Kursens mål är att ge en bred överblick över olika mätmetoder för mätning av för en V-ingenjör vanligt förekommande storheter. Kursen är experimentellt inriktad och tränar den experimentella förmågan i en konkret mätsituation, dels genom träning i mätmetodik, dvs. planering, insamling, bearbetning, tolkning och presentation av mätdata, och dels genom att förklara de fysikaliska principer som olika mätutrustningar baseras på.

Innehåll

Kursen innehåller sju laborationer med tillhörande teorigenomgång: oscilloskopet, geometrisk optik, holografi, spårämnesanalys, medicinsk teknik, radioaktivitet, ljus och ljud.

Litteratur

Laborationshandledningar.